A gázszerelői igazolvány kiváltásának folyamata gázszerelői tevékenység végzéséhez

A gázszerelői tevékenység, a jogszabályban meghatározott képesítéssel, meghatározott gyakorlati idővel és a végezhető tevékenység megnevezésével, csak a tevékenységek bejelentése után a hatósági nyilvántartásba vételt követően végezhető.

Fontos tudni: a gázszerelés személyhez kötött tevékenység – hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló 2008. évi XL. törvény és a 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos – a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet szerinti – tevékenységet folytat. 

Ezek a következők:

• Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása.

• Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása,

• Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

• Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)

A nyilvántartásba vett gázszerelők által végezhető tevékenységek felsorolását a gázszerelői igazolvány tartalmazza. A munkákat megrendelő kérésére a gázszerelőnek a gázszerelői igazolványt – a jogosultság igazolása végett – fel kell mutassa.

A rendelet alapján egyértelmű: szakmunkás végzettség önmagában nem elegendő az igazolvány kiváltásához – mert csak a rendelet mellékletében megfogalmazott szakképesítés megléte esetén, és a rendelet mellékletében megfogalmazott végzettségekre adható ki az arcképes gázszerelői igazolvány. 

A nyilvántartásba vételt az ügyfél kérelmére lakóhelye, (lakcím) tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye szerinti, fővárosi és megyei kormányhivatalok; járási kormányhivatalok műszaki engedélyezési főosztályán, illetve a kormányablakoknál lehet ill. kell kezdeményezni.

A kérelem benyújtása történhet személyesen, meghatalmazással a Hatóságnál vagy postai úton.

A gázszerelői tevékenység bejelentése történhet a rendeletben meghatározott adattartalommal és nyilatkozatok megtételével, vagy könnyebb és célszerű a hatóságoknál rendszeresített formanyomtatványon kezdeményezni.
A bejelentő adatlap itt letölthető.

A bejelentő adatlap tartalmazza a tevékenységek bejelentéséhez és nyilvántartásba vételhez a személyi adatokat, a számlázási adatokat, a szakképesítést és végzettséget igazoló okmányok számát, keltét, kiállító intézmény megnevezését és a Hatóság információs honlapján történő közzétételéhez szükséges nyilatkozatokat is.

A kötelezően csatolandó mellékleteket:

• szakképesítésről és végzettségről szóló eredeti bizonyítvány bemutatása vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi akkor továbbképzési igazolás is szükséges)

• szakirányú szakmai gyakorlat igazolása,

• igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);

• hosszabbítás esetén (1 éven belüli) továbbképzési igazolás

• hosszabbítás esetén a korábbi gázszerelői igazolvány. 

A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha a hatósági nyilvántartásba vételekor a gázszerelő nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.

Gyakorlati idő igazolásként, ha csak most fejezte be az iskolát, figyelembe vehető az az időszak is amit a gázszerelési tevékenység végzése során megszerezhetett vagy akár mesterember mellett vagy egy családi vállalkozásban eltöltött.

Az eljárási költsége: 7.500.-Ft. mely az eljárás során kapott csekken postai úton vagy a számlán feltüntetett bankszámlaszámra átutalással teljesíthető. Az eljárás az eljárási díj befizetését követően kezdődik.

Hiányos kérelem esetében hiánypótlásra kötelezik a kérelmezőt vagy határidőre nem teljesítés esetén a kérelmet elutasítják.

Az igazolvány kiállítási ideje 8 nap, hiánytalan kérelem esetében.

A gázszerelői igazolvány érvényességi időtartama 5 év, mely meghosszabbítható.

A meghosszabbítás feltétele, hogy a gázszerelő az érvényesség lejárta napjáig, a jogszabály által előírt legalább 10 óra személyes jelenléttel a továbbképzési kötelezettségét teljesítse (ez a Felnőttképzést végző tanfolyamszervezők által indított képzés), és a tevékenység folytatását az igazolványt kiállító hatóságnál bejelentse.

Az igazolvány lejártát követően gázszerelési tevékenység nem végezhető!

FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, a tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint a tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet tartalmaz részletes előírásokat.

Forrás: Kormányhivatal tájékoztatása alapján